Bra förslag från folkpartiet om valsystemet

Folkpartiet (som jag för övrigt har mycket lite till övers för) har lagt fram en rapport, Demokrati har begärts och ska verkställas,  om Sveriges valsystem. Rapporten inkluderar också 15 förslag på förbättringar:

 • 1. Värna människors rätt att rösta – inför ”Lex Halmstad”. När medborgare har röstat i laga ordning och i föreskriven tid bör huvudalternativet enligt lagen vara att deras röster alltid ska räknas. Myndigheters misstag i hanteringen ska normalt inte kunna hindra en röst från att räknas, så länge valhemligheten kan garanteras.
 • 2. Skärp förbudet mot kampanjaktiviteter i anslutning till röstningslokaler. Partiaktivister ska inte kunna följa enskilda väljare fram till valbåset och förse dem med röstsedlar för att få dem att rösta ”rätt”. Vallokalen och dess närmaste omgivning ska vara en zon som är fredad från propaganda.
 • 3. Att ta emot röster är inget ensamjobb. Förtidsröstning ska inte få ske i lokaler som bara bemannas av en enda person. Det är en rättssäkerhetsfråga att all röstmottagning ska ske i andras åsyn.
 • 4. Förbättra röstsäkerheten. Ställ tydligare krav på att såväl ordinarie vallokaler som förtidsröstningslokaler är rätt bemannade och att personalen har adekvat utbildning.
 • 5. Se över straffbestämmelserna om röstfusk. Brottsbalkens straffregler om otillbörligt verkande vid röstning, tagande av otillbörlig belöning vid röstning och brott mot rösthemlighet behöver utvärderas. Skillnaden i straffskalorna för de olika brotten bör prövas särskilt.
 • 6. Höj kraven vid budröstning. Att nästan 6 procent av budrösterna i Göteborgs kommun visade sig vara felaktigt godkända tyder på ett systemfel. Reglerna om budröstning behöver förtydligas och utbildningen till röstmottagare förbättras. Överväg möjligheten till auktorisationskrav på den som tjänstgör som bud för någon utanför den egna familjen.
 • 7. Ändra Valprövningsnämndens sammansättning. Riksdagsledamöter ska inte pröva frågor om omval. Valprövningsnämnden bör helt bestå av lagfarna domare.
 • 8. Felsäkra röstlängderna. Ge Valmyndigheten i uppdrag att se över utformningen av röstlängder, så att risken för felaktiga markeringar minimeras. I det uppdraget bör också ingå att överväga papperslösa alternativ.
 • 9. Förtydliga kravet på identifiering. Ge Valmyndigheten i uppdrag att förtydliga med vilka metoder, förutom giltiga legitimationer, som en individs identitet ska anses styrkt i valsammanhang. Det skulle kunna främja en mer likartad bedömning i enskilda fall och stärka den enskildes möjlighet att rösta genom att ange ett antal gångbara metoder.
 • 10. Fler valsedlar i vallokalen. Reglerna för valsedlar bör moderniseras. Valnämnden bör ansvara för att valsedlar för fler registrerade partier än i dag finns tillgängliga i vallokalerna.
 • 11. Lägg ut personvalsedlar. Om partiet bara anmält en kandidatlista i valkretsen bör valnämnden också vara skyldig att tillhandahålla valsedlar med kandidatlistan, inte bara en tom valsedel där bara partinamnet står.
 • 12. Ge plats för partisymboler på valsedlarna. Ett förekommande problem är att aktivister medvetet blandar in sitt partis valsedlar bland valsedlar som tillhör ett större parti med liknande namn. För att göra det lättare för väljaren att skilja på valsedlarna bör partierna ha rätt att förse sina valsedlar med partiets logotyp intill partinamnet.
 • 13. Lär av andra länders erfarenheter med en enda valsedel. I många länder används en enda valsedel där väljaren markerar sitt val bland samtliga registrerade partibeteckningar. För- och nackdelarna med ett sådant system bör analyseras.
 • 14. Valhemligheten ska gälla också för synskadade. Gör en försöksverksamhet för att ge personer med funktionsnedsättning, som t.ex. synskadade, större möjlighet att personrösta med bibehållen valhemlighet.
 • 15. Förbättra proportionaliteten i kommunval. Slopa kravet på att kommuner ska vara indelade i valkretsar, alternativt reservera detta krav för de allra största kommunerna. I kommuner med flera valkretsar ska det införas utjämningsmandat för att göra mandatfördelningen mer proportionell. Då får ett marginellt utslag i en valkrets inte samma betydelse för den totala mandatfördelningen.

Speciellt skulle förslag 10 innebär förbättringar för små partier som då skulle kunna ställa upp på samma villkor som andra partier. Detta då man slapp att ägna huvuddelen av jobbet på valdagen till att se till att få ut valsedlar till vallokalerna. Med en valsedel som folkpartiet föreslår utredning av (förslag 13) skulle dessutom kostnadsfrågan också hanteras. Idag får små partier betala sina valsedlar själva vilket är en mycket stor del av valbudgeten för de små.

Även utjämningsmandat i kommunerna (förslag 15) skulle gynna små partier som det jag själv är med i, Socialistiska Partiet (SP). I Göteborg skulle förmodligen både Kommunistiska Partiet (KP) och Feministiskt Initiativ (F!) sitta i fullmäktige om sådant fanns. Små vänsterpartier har ofta sina röster jämnt utspridd över kommunerna, med viss tyngdpunkt i arbetarstadsdelar för SP.s del och i medelklassstadsdelar för KP och F!.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Pusha Facebook Dela

 Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us