Nej till bibliotek på entreprenad!

Under våren fattade kommunfullmäktige i Nacka beslut om att lägga ut sex biblioteksfilialer på entreprenad. Vice ordförande i Nackas kulturnämnd, Tobias Nässén, motiverade detta med att eftersom vård, skola och omsorg sedan flera år tillbaka även drivs i annan form än i kommunal regi så vore det inkonsekvent om biblioteken skulle utgöra ett undantag. De moderata politikerna i Nacka tar därigenom tydligt avstånd från den borgerliga bibliotekspionjären Valfrid Palmgrens visioner om offentligt finansierade och drivna folkbibliotek.

Nacka kommun har också berett marken för privata aktörer i och med att man idag tillämpar ett kriteriesystem för budgettilldelning där de olika biblioteksfilialerna erhåller anslag i proportion till antalet utlån och besökare. Det har fått till följd att Nacka huvudbibliotek prioriterar böcker med hög utlåningsfrekvens för att – i konkurrens med de andra filialerna – framstå som en ” mer lönsam enhet ” i förhoppningen om att därigenom bli tilldelad ett högre penningbelopp i nästa års budget.
Helen Törnqvist, vice ordförande för Stockholmscentern, har i flera artiklar i Svenska Dagbladet argumenterat för att biblioteken bör drivas av privata entreprenörer med bokintresse, i syfte att ge till låntagarna den litteratur som efterfrågas och inte köpa media som bara ”samlar damm” på hyllorna.
I samma anda argumenterar verkställande direktören för Newsmill, PM Nilsson,då han prisar Dieselverkstaden i Nacka som ett exempel på ökad demokratisering och kundorientering av biblioteken. I praktiken är dock aktiebolaget Dieselverkstaden ett mellanting av fritidsgård och bibliotek, där den huvudsakliga målgruppen är tonåringar och unga män samt där medieinköpen till stor del inte utgörs av tryckta medier.

Kritiken mot förslagen från Nackas borgerliga majoritet har heller inte låtit vänta på sig, exempelvis har både litteraturvetaren Göran Hägg och ordföranden i författarförbundet Jan Ristarp framhållit risken med att kunskap går förlorad då andra än bibliotekspersonal kan vinna en eventuell upphandling.
Organisationen Biblioteket i Samhället(BIS) har också skarpt vänt sig mot planerna om entreprenad, eftersom man menar att det är första steget mot privatisering av verksamheten.
De offentliga biblioteken samverkar – på såväl nationell som kommunal nivå – genom nätverk, en praxis som är helt oumbärligt ur demokratisk synvinkel. Bibliotek som drivs i entreprenadform står däremot helt utanför den typen av samarbete.
Vidare betonar BIS bibliotekets roll som mötesplats där man erbjuder personer med läshinder såväl praktisk hjälp som olika typer av specialanpassade medier. Den här typen av verksamhet genererar oftast inga höga besöks- och utlåningssiffror.
Personalen som arbetar i privat regi omfattas inte heller av meddelarfrihet, till skillnad från anställda inom den offentliga sektorn, vilket går stick i stäv med de ökade krav på öppenhet, transparens och yttrandefrihet som ofta idag framförs i samhällsdebatten.
Anmärkningsvärt är också att bibliotekslagen, som ju bland annat förbjuder biblioteken att ta ut avgift för lån av böcker och andra medier, inte gäller i verksamhet som bedrivs av en entreprenör.

Folkbiblioteken är en oumbärlig grundbult i ett samhälle med demokratiska ambitioner, genom sitt breda och varierade utbud av böcker och andra medier utgör det en ackumulerad kunskapsbank.
En grundförutsättning för att detta förhållande ska bestå är att folkbiblioteken förblir både i offentlig ägo och drift, att de arbetar efter målsättningen att föra kamp för läsandet och boken, tillhandahåller fri och jämlik tillgång till information samt prioriterar uppsökande verksamhet för grupper med särskilda behov.
Avregleringar, privatiseringar, entreprenörskap och försök att mäta biblioteksverksamhet med kvantitativa måttstockar är oförenliga med dessa målsättningar.

Då biblioteksverksamheten läggs ut på entreprenad – med Nacka som varnande exempel – är det att betrakta som en form av privatisering av biblioteken, ett tilltag som på sikt utgör ett hot mot hela det offentligt finansierade biblioteksväsendet. Därmed har också kapitalet tillslut lyckats få in en fot i den sista offentliga samhällsinstitutionen som hittills varit en fredad zon från kommersialismens negativa verkningar.
Det är därför hög tid att bibliotekspersonal, besökare och låntagare runt om i landet mobiliserar sig mot alla former av privatiseringar av biblioteken, på samma sätt som organiserad kamp bedrivs för att förhindra utförsäljning och nedläggning av vårdcentraler, skolor och sjukhus.
Bevara biblioteken i offentlig ägo – nej till privatisering och entreprenad!