SP: Bostaden är en rättighet – inte en vara!

Den utredning ”Bostadsbristen och hyressättningssystemet – ett kunskapsunderlag” – typiskt nog kallad ”marknadsrapport” – som nu lagts fram från Boverket är ingenting annat än ett beställningsverk från regeringen och fastighetsägarna. Rena marknadshyror, med påföljande chockhöjningar av hyrorna i storstadsregioner, är lösningen på bostadsbristen påstår verket. Med hjälp av teoretiska fantasier påstår man att den samhällsekonomiska nyttan av detta skulle vara 10 miljarder genom att människor skulle välja lägenheter som bättre passar dem. Vad de egentligen menar är att det är orättvist att rika inte kan köpa sig före också i de hyreslägenheter som ännu finns utan att vanligt folk ännu kan bo kvar.

Efter en rad år av marknadsanpassning av bostadspolitiken ändrade regeringen Reinfeldt 2007 politikens mål från ”goda bostäder till rimliga kostnader och i en stimulerande och trygg miljö” till ”väl fungerande bostadsmarknader där konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar mot behoven”.

Bostaden förvandlades alltså från rättighet till vara och medborgarna till bostadskonsumenter.

2010 stiftades så en lag som – under tryck från EU – tvingade de kommunala bostadsbolagen att sluta vara allmännyttiga och hålla nere hyrorna, istället ska de agera som vilka företag som helst – ännu ett steg mot marknadshyror.

Högre hyror skapar inte fler bostäder, däremot driver det ytterligare på ojämlikheten och segregeringen av samhället.

Det som behövs är inte mer av de marknadslösningar som skapat dagens situation utan tvärtom, demokratiska beslut för att förändra samhället och tillfredsställa människors behov.

Konkret är det två saker som behövs för att lösa bostadskrisen:

För det första att bygg bra och billiga bostäder. Det kan göras om de kommunala bostadsbolagen återigen får i uppdrag att bli allmännyttiga och försörja befolkningen med bostäder. Finansiering kan ske genom att våra pensionspengar flyttas från spekulationskarusellen till långsiktiga investeringar såsom byggande.

På lång sikt handlar det också om samhällsplanering. Det är det inte rimligt att hela landets befolkning ska koncentreras till ett fåtal storstadsregioner med allt större transport och bostadsproblem. Samhället ska planeras så att människor kan leva och arbeta i hela Sverige.

Nej till marknadshyror!

Bostaden är en rättighet – inte en vara!

Socialistiska Partiet
18 november 2013