SP:s valmanifest

STOPPA HÖGERN – VÄLJ VÄNSTER

Kämpa för rättvisa och överlevnad

Socialistiska Partiet inför valet

 

 

Pdf-format här.

Ingen kan ha missat varningen

Sommarens brandkatastrofer runt om i världen sänder oss ett mördande budskap. Utan klimatomställning ingen framtid. Vår värld måste byggas om, den kapitalistiska vinstjakten brytas. Ett hållbart solidariskt och ansvarsfullt samhälle måste ersätta storbolagens, finanshusens och de superrikas rovdrift.

Företag ska vara till för människorna, inte tvärtom. Demokratin ska gälla även näringslivet. Tillsammans kan vi besluta hur vi ska använda våra resurser för att skapa ett jämlikt samhälle utifrån planetens förutsättningar.

Likt de gamla östdiktaturerna har det kapitalistiska systemet ingen framtid. Inte så att det stiger åt sidan för en förnuftigare mänsklig ordning. Tvärtom, dagens hämningslösa högeroffensiv med nynationalism och Trumpism är uttryck för kapitalismens ökande aggressivitet när finanskrascher hotar vinster och kapital. Storbolagens kamp om marknadsandelar blir till högeraktivismens attacker på invandrare och ”de andra”, som inte ska få plats vid nationens bord.

Följderna av upptrappad nationalism, ekonomisk rivalitet och folkförakt upplevde Europa och stora delar världen under 1900-talets kriser och världskrig. Med den nuvarande utvecklingen kan vi hamna där igen.

 

▶ Överlevnadsfrågorna kräver svar

▶ Högeroffensiven måste slås tillbaka

▶ Vi har ingen tid att förlora!

 

 

Kraften kommer underifrån

Sommarens bränder och andra svårigheter, liksom den stora mobiliseringen bland frivilliga för flyktingmottagande eller katastrofbekämpning, visar vilken kraft som kan utvecklas underifrån när människor gör gemensam sak. Det var den kraften, organiserad av folkrörelser, som en gång bar fram förändringen av Sverige från fattigland till ökad välfärd och jämlikhet.

Idag när så mycket raseras, är det just sådana krafter som avgör framtiden. Det finns ingen viktigare uppgift än att inspirera, stötta och mobilisera människors gemensamma aktivitet för att försvara välfärd, jämlikhet och klimatet. Högeraggression, rasism och maktlöshet kan bara mötas när vi själva sätter stopp, tar plats i vardagen och offentligheten – och hävdar våra gemensamma intressen.

 

Rösta vänster

I valet till Sveriges riksdag måste alla ansträngningar göras för att blockera högerkrafterna och rasisterna från att vinna ökad makt. Socialistiska Partiet röstar för Vänsterpartiet som i många frågor förespråkar viktiga reformer och försvar av välfärden.

 

Kämpa i vardagen

Men att rösta och lämna över politiken till valda församlingar räcker inte. Även vänsterpolitiker har inte sällan blivit en del av problemet när de ställt upp på nedskärningar och försämringar. Det har bidragit till hopplöshet och brist på verkliga alternativ som extremhögern utnyttjat. Istället behöver vi bryta de ramar som borgerligheten drivit igenom i form av budgettak, marknadsanpassning och vinsttänkande. Det kan vi bara göra genom att kämpa tillsammans i vardagen kring våra gemensamma intressen. Det är i gräsrotsarbetet, i fack och folkrörelser som framtiden avgörs.

 

Återupprusta arbetarrörelsen

Svensk arbetarrörelse med fackföreningarna som grund var länge bland de starkaste i världen och kunde driva igenom välfärdsreformer av unik omfattning. Genom fred och jämlikhetskamp utgjorde Sverige för många ett exempel på möjligheten att skapa ett bättre samhälle.

Idag är exemplet söndertrasat och arbetarrörelsen angrips från alla håll; från den politiska borgerligheten och mäktiga kapitalintressen men också inifrån, av s-ledningens marknadsanpassning, flyktingmotstånd och antifackliga hot mot strejkrätten.

Även inom fackföreningarna finns stora problem. Styrkan finns i den stora skaran av medlemmar men i de flesta fack är det små grupper i toppen som styr och sätter sina egna intressen före medlemmarnas. De har urholkat demokratin och skaffat sig en världsbild som hamnat allt närmare företagens. Att försvara ”konkurrenskraften” blir viktigare än att utmana kapitalets makt. Byråkratisering och toppstyrning försvagar organisationerna. Svensk fackföreningsrörelse har en väldig potential, men då måste kraften komma underifrån.

Medlemmarna behöver ta makten i sina egna organisationer, allt pampvälde drivas ut och alla extra förmåner för funktionärer avskaffas.

 

Försvara strejkrätten

Vinsterna har länge ökat på lönens bekostnad och svenska fack har aldrig strejkat så lite som nu. Ändå hetsar företagarna och de borgerliga partierna mot strejkrätten för att trycka tillbaka de arbetande ytterligare. I fjol föll regeringen in i kören och började utreda minskad strejkrätt. I år fick de hjälp av de fackliga ledningarna som tillsammans med företagen lade fram ett förslag som allvarligt skulle skada strejkrätten.

Strejken är de arbetandes främsta maktmedel. Varje försämring av den ger arbetsgivarna mer makt som de kommer att utnyttja till att försämra villkoren på alla arbetsplatser. Att försvara strejkrätten mot de lagförslag som nu lagts fram är därför livsviktigt.

 

Akut klimatomställning

Skogsbränder, missväxt och flyktingströmmar är bara en försmak av vad en upphettad värld innebär. Trots åratal av toppmöten har världens politiker inte lyckats stoppa utsläppen. Inte för att det saknas möjligheter utan för att de sätter företagens intressen före mänsklighetens. Prat om ”grön tillväxt” är blå dunster för att garantera storföretagens vinster.

 

Bort med fossilberoende

En omställning kommer att ske. Antingen genom att klimatkatastrofer förändrar vår värld till oigenkännlighet. Eller genom att vi själva medvetet och planerat ställer om samhället. Liknande omställningar har gjorts, i Sverige och andra länder, i krigstider när hela samhällen ställts i de militära rustningarnas tjänst. Nu behöver vi göra detsamma för livets och klimatets skull.

En omställning av industri och handel, jord- och skogsbruk, transporter och trafiksystem liksom av energiproduktionen kräver kraftfulla demokratiska beslut som inte gör halt vid det kapitalistiska ägandets tröskel.

Om banker och storföretag ställs under demokratisk kontroll kan vi styra samhället bort från fossilberoendet medan det ännu finns tid.

 

Klimatförsvar

Samtidigt måste samhället anpassas till en ny klimatverklighet som redan är här. De välbeställda kan ofta lösa förvärrade livsbetingelser genom privata utvägar, men för befolkningens breda lager, låginkomsttagare och behövande krävs djupgående samhälleliga åtgärder. Alla bostäder, vård- och omsorgsinrättningar liksom kollektiva färdmedel ska vara utrustade med klimatbalanserande teknik som hanterar överhettning, nedkylning och extrem nederbörd. Samhällsberedskap och katastrofbekämpning utgör den verkliga försvarsuppgiften.

Kostnaderna för omställning handlar både om investeringar i samhällsbygge och omfördelning av resurser, från miljöskadlig konsumtion och levnadssätt, kapital och militära rustningar till klimatanpassad ombyggnad.

Arbetarrörelsen och vänstern ska vara vår tids främsta klimat- och miljörörelse och överallt stötta och inspireras av människors klimat- och miljökamp för en hållbar utveckling av vår planet.

 

Gemensam välfärd

Chockterapi var ordet som användes när kapitalismen återinfördes i Sovjetunionen och Östeuropa. Den chocken användes också för att dramatiskt försämra välfärd och jämlikhetssystem i vårt samhälle. Nu behövs en omvänd ”chockterapi” för att sätta välfärd, jämlikhet och demokratisk styrning före marknadskapitalism och vinstjakt.

 

Avprivatisera

Privatisering av skolor, äldreomsorg och vårdinstitutioner presenterades som en förändring för valfrihet och avbyråkratisering. Genom ”avknoppning” skulle anställda bilda kooperativ och småföretag. Vi vet nu resultatet. Globala företag köpte upp de privatiserade delarna och profitmaximering är nu ledstjärnan. I skolvärlden har det, tillsammans med det ”fria skolvalet”, lett till dramatiskt ökad segregation. Det är dags för en ”avprivatisering”. Skolor, vård, äldreomsorg och kollektivtrafik ska återföras till offentlig ägo.

 

Avskaffa ”NPM”

Men även den offentliga sektorn måste förändras. Det var dess byråkratiska styrformer som gjorde propagandan för privatiseringar framgångsrik. Dessutom har stora delar av den offentliga sektorn genom så kallad ”New Public Management”, NPM, efterapat den privata sektorns marknadsnormer och rovdrift på arbetskraften. Den offentliga sektorn måste genomgå en djup demokratisering där byråkratiskt styre och marknadskultur ersätts med inflytande från personal och brukare.

 

Jämlikhetskamp

Under de årtionden som den gemensamma välfärden byggdes upp i Sverige blev landet mer jämlikt. Gapet mellan fattiga och rika minskade. Den utvecklingen bröts under 1980-talet, inte av någon naturlag utan genom människors beslut. Vinsterna pressades upp på lönernas bekostnad, de som lever på att äga blev allt rikare. Finansmarknaderna avreglerades för att underlätta fria kapitalströmmar och aktiespekulation.

 

Skatt efter bärkraft

Samtidigt har skatterna blivit mer ojämlika. Ränteavdrag och slopandet av arvs- och förmögenhetsskatt gynnade förstås dem som tjänar mest. Resultatet är att Sverige under snart fyrtio år har blivit ett mer ojämlikt samhälle. Och det oavsett vilken regering som suttit vid makten. Det är hög tid att bryta denna utveckling.

Det progressiva skatteuttaget måste återinföras, liksom arvs- och förmögenhetsskatter. Det utjämnande ”skatt efter bärkraft” ska utgöra den omfördelande principen. Pensionssystemet ska inte missgynna låginkomsttagare och kvinnor, fattigpensionerna ersätts av goda grundpensioner för tryggad ålderdom på spekulationskapitalets bekostnad. Skatteflykt till skatteparadis eller annat beläggs med konfiskation.

 

Hela Sverige ska leva

Massiv social upprustning av förorter och glesbygd krävs för ökad jämlikhet i nationell skala. Lösningen på utslagning, missbruk och kriminalitet är inte främst polisiär utan social. Skola i toppklass, god social service, jobb, meningsfull fritid och sunda bostäder kan vi gemensamt åstadkomma om stat och kommun styr om samhällsresurserna från de privilegierades reservat till de många.

Det handlar om dragkamp om samhällets prioriteringar; ska vi satsa där behoven är störst eller på de kapitalstarkas solsidor? Det gäller också för landet i stort, ska inlandets och skogslänens råvaru- och energiproduktion finansiera storstadsregionerna i utbyte mot allmosor, eller ska resurserna fördelas rättvist?

 

Världsrevolution för lika värde

Kampen för jämlikhet handlar om människornas lika värde. Mot högerreaktion, fascism och religiös extremism, kämpar kvinnor över hela världen för ekonomisk jämlikhet, oberoende och rätt att bestämma över sin egen kropp mot patriarkalt förtryck och övergrepp. Tillsammans med rörelser för sexuellt likaberättigande och respekt, utgör den kampen en världsrevolution mot reaktionära maktförhållanden och repressiva normer, en spjutspets för en bättre värld och människans frigörelse.

 

Demokratisera

Genom målmedveten offensiv har kapitalägarna flyttat fram sina positioner så att de inte längre behöver ta hänsyn. Med avregleringar och globalisering flyttar de produktion till andra länder när de ser minsta möjlighet till ökade vinster. Att de anställda och hela samhällen drabbas är ovidkommande.

Den liberala högeroffensiven har slagit sönder anställningstrygghet med hjälp av visstidsanställningar och bemanningsföretag. Allt färre tvingas utföra arbetsuppgifterna med ökad stress och sjukskrivningar som följd.

 

Löntagarmakt

Under efterkrigstiden var kapitalägarna beredda på eftergifter för fackföreningsrörelsen. Den organiserade arbetarrörelsens styrka gjorde kapitalet villigt att ingå överenskommelser. Idag saknas den viljan och måste mötas av hårt mot hårt.

Kapitalets makt att lägga ner produktion eller flytta den måste utmanas liksom de otrygga anställningsformerna. Facklig och politisk kamp för vetorätt mot företagsflytt och bemanningsföretag måste ställas på dagordningen liksom löntagarkontroll över investeringar och arbetsorganisation.

 

Ekonomisk demokrati

Finansvärlden måste kontrolleras demokratiskt med målsättningen att socialisera de globala finanskapitalen. Tillsammans över gränserna kämpar vi för att de ekonomiska resurserna styrs om för mänsklighetens överlevnad istället för investeringar i lyxkonsumtion, vapenhandel och fossilindustri. Boenden, vatten, förnödenheter och infrastruktur för hundratals miljoner människor är viktigare än den lilla världselitens lyxliv. Demokratin ska inte göra halt vid finanshusens och storbolagens portar.

Målsättningen om socialism släpades länge i smutsen av stalinistiska förtryckarregimer i stora delar av världen. Men idag pånyttföds socialismens idéer hos nya generationer till och med i kapitalismens USA – men inte som diktatur och gulagläger utan som frihetsrörelse för alla som vill en värld utan förtryck och plundring. Socialism kan inte vara annat än demokratins förverkligande.

 

Bara en värld

Nationalism och högerextremism, militära rustningar och flyktingfientlighet varslar om hotande tider. I en värld med massmigration undan krig och klimatkaos, hårdnande motsättningar mellan stormakter och växande sociala klyftor kan 1900-talets katastrofer upprepas.

Bara tillsammans över gränserna kan vi vända utvecklingen och bana väg för en ljusare framtid.

 

Front mot fascism och högerreaktion

Vi kan inte låta samhället glida tillbaka in i 1930-talets mörker. Alla demokratiska krafter måste göra gemensam sak mot fascism, antisemitism och islamofobi. Rasismens gift driver oss isär just när vi som mest behöver varandra för att möta överlevnadshoten. Myndigheter och polismakt ser mellan fingrarna på nazistiska provokationer som i Almedalen och på första maj. Då måste folklig mobilisering träda istället.

 

Militär nedrustning och kärnvapenförbud

Istället för militär upprustning, vapenhandel och NATO-anpassning behöver vi avspänning, fred och social upprustning. Klimatberedskap och omställning är vår viktigaste försvarsuppgift. Sverige ska stå rakryggat bakom FN-förbudet mot kärnvapen. Även utanför NATO är den svenska krigsmakten en del av det USA-ledda imperialistblocket under ledning av Donald Trump, så kan vi inte ha det. En gång var arbetarrörelsen motståndare till krig, militarism och rustningsanslag. Det är vägen för fredsvänner även idag.

 

Flyktingamnesti

Människor på flykt ska inte behandlas som förbrytare utan ges en fristad och mottas värdigt. Det är den grundprincip om solidaritet och humanitet vi måste försvara mot murar, ”repatriering” och moderna koncentrationsläger. Gentemot vågen av utestängning försöker vi hålla emot med civil olydnad och samarbete över gränserna. Just som människor kämpade mot strömmen, när Europa stängdes inför senaste världskriget.

 

Solidaritet

Runt om i världen kämpar människor mot fattigdom, hunger och förtryck. Som socialister står vi för en solidaritet utan gränser med demokrati- och rättvisekämpar – från Syrien till Kina, från USA till Ryssland. Politiskt, religiöst och sexuellt förtryck tillhör mänsklighetens fiender.

 

En annan värld är möjlig

Vår mänsklighet står inför skrämmande hot – men samtidigt har vi aldrig haft större möjligheter. Kunnande och erfarenhet, kommunikation och teknologi gör det möjligt att finna lösningar och utvecklingsvägar bort från återvändsgränderna. Vår planet kan aldrig bli ett paradis, men vi kan skapa en mer solidarisk värld där människor lever drägligt i fred och med framtidshopp för sig och sina efterkommande.

I nuets politiska vardagskamp är det vår kompass.

 

 

 

 

Om Socialistiska Partiet:

Socialistiska Partiet är internationalistiskt, feministiskt och ekosocialistiskt.

Vi vill bygga upp en bred vänsterrörelse med utrymme för många strömningar och idéer och tillhör världsorganisationen Fjärde Internationalen.