Bokrecension: Jämlikhetsanden

Jorge | | Bloggat


Kopierat från vår partikamrat Anders Svensson i Göteborg:

Jämlikhetsanden är boken som genom empiriska studier visar att jämlika länder är bättre. Författarna Kate Pickett och Richard Wilkinson har undersökt förhållanden i den rika delen av världen gällande förtroendenivå, psykisk sjukdom (inklusive missbruk av av droger och alkohol), förväntad livslängd, barnadödlighet, fetma, skolprestationer, tonårsfödslar, mord, frekvens av fängelsestraff och social rörlighet. Det man jämför är sådant som det finns jämförbart material för i många länder och i USA:s delstater. De har hela tiden använt sig av dubbla jämförelser såtillvida att man jämfört mellan rika länder och mellan USA:s delstater för att se om resultaten från den ena jämförelsen motsvaras av samma resultat i den andra.

Utifrån insamlade data hos olika internationella organisationer och stater har man skapat ett index över hälsorelaterade och sociala problem och satt detta i förhållande till olika länders inkomstskillnader (ojämlikhet) och de US-amerikanska delstaternas inkomstskillnader. De två författarna och forskarna har bara använt officiell och öppet tillgänglig statistik. Sambandet visar sig lika klart för båda jämförelseserierna. Högre inkomstskillnader har ett direkt samband med större hälsoproblem och fler sociala problem.  Ett ojämlikt samhälle är ett samhälle med större social problem och fler hälsoproblem.

Boken är pedagogiskt upplagd och resonemangen klara. Det är väldigt svårt att motsäga siffrorna, sambanden, slutsatserna och uppgifterna i boken. Den slutsats man kommer till i boken är att lösningen på de problem man studerat är en och samma. Detta trots att politiker envisas med att se de olika problemen som separata. Lösningen på alla de problem som de studerat menar författarna är ökad jämlikhet. Minskad ojämlikhet, minskade klassklyftor är lösningen på problem som har samma grundorsak, ojämlikhet.

Ojämlikhetens pris är sämre psykisk hälsa och mer drogmissbruk, sämre fysisk häsla och kortare livsläng, mer fetma, sämre prestationer inom skolområdet (något som Björklund just nu försöker försämra ytterligare genom att öka klyftorna ännu mer genom privatisering och elitskolor), mer våld (vi ser en utveckling där våldsbrottsligheten ökar och då det inte hjälper med hårdare tag och mer övervakning) och minskad social rörlighet.  Lösningen på dess problem är ofast den mostatt mot det som den borgerliga regeringen och den av scoialdemokraternas dominerade oppositionen föreslår. Lösningen är ett med demokratiskt samhälle med större deltagande från vanligt folk och mer jämlikhet. Klassklyftor och ojämlikhet måste minska och det betyder att ett land behöver starka fackföreningar, gemensamma och lika skolor för alla, gemensamt ägd sjukvård och små löneskillnader både enligt författarna och de slutsatser man inte kan undgå att dra utifrån det material som presenteras i boken.

Konsekvensen är som jag ser det att bankernas bonusar måste stoppas, direktörslöner frysas eller sänkas, skolan återförstatligas, sjukvården regleras och privatiseringen stoppas och det som blivit privat återtas i offentlig och gemensam ägo. Endast på sådant vis kan vi motverka ökningen av ojämlikheten som ju medför en ökning av våldsbrottsligheten, ökat drogmissbruk, försämrad hälsa, sämre skolprestationer och mycket annat.

Boken är ett måste för alla människor som är intresserade av en rättvis värld och ett annat samhälle. För alla människor som är socialister och humanister. De invändningar som rests mot boken har varit bagatellartadde och insignifikanta. Som exempelvis Stefan Fölsters invändning i tidningen Kollega att inksomskillnader inte är ett relevant mått på ojämlikhet. Wilkinson och Pickett säger i boken, och hänvisar till annan forskning, att resultatet blir det samma även om man använder andra mått på ojämlikhet, som exempelvis förmögenhetsskillnader.

Danne Nordling menar dock att siffrorna i boken inte riktigt stämmer med OECD:s officiella statistik som författarna menar att  de använder och hans invändning är vid en första åsyn trovärdig. Men det enda som egentligen avviker ordentligt från Wilkinson och Pickett är Japans placering och det skulle inte förrycka resultaten i boken. Även i boken finns det med enstaka länder som klart avviker från det generella mönstert i viss hänseenden. Singapore och USA (alltid till det värre) gör det ofta, Finland när det gäller våldsbrottslighet.

Johan Norbergs invändningar är dock inte giltiga då han skriver om situationen i både rika och fattiga länder, men Pickett och Wilkinson menar att dessa samband som de pekar på bara finns i rika länder. Andreas Bergh gör dock en intressant analys av en liten del av materialet och hans analys bekräftar Wilkinson och Picketts uppgifter om ett smband mellan sämre hälsa och ökad ojämlikhet vad det gäller hälsa i form av förväntad livslängd, även om han menar att sambandet inte är så klart som boken Jämlikhetsanden ger uttryck för. Men han pekar på en sak, samband och orsakssammanhang är inte samma, men precis som Wilkinson och Pickett menar jag nog att det faktiskt finns orsakssammanhang belagda i boken och materialet.

Det är svårt att ifrågasätta det gedigna material (men det går att hitta konstigheter, vilket ju Nordling gjort) som Pickett och Wilkinson använt sig av och deras slutsatser där av.  Därför misslyckas de flesta i likhet med Stefan Fölster. Tillsammans med andra nyutgivna böcker krossar denna bok nyliberalismens myter om att ojämlikhet och klyftor leder till ett bättre samhälle och att egoism och självtillräcklighet skulle vara bra. Det är uppenbart att jämlikhet och samarbete är det som istället kan leda framåt och skapa ett bättre samhälle.

2010 kan blir året då  jämlikheten, snällheten, samarbetet och solidatiteten gör full comeback på den politiska arenan. Köp boken och använda uppgifterna och kunskaperna från den för att predika förändring, predika jämlikhet, predika solidaritet och kräva ett annat samhälle, en annan värld, ett jämlikt samhälle.

Det är dags att kräva rättvisa i avtalsförhandlingarna, dags att protestera mot EU och dess nyliberala grundlagar, mot direktörers bonusar och fallskärmar, mot orättvisor och privatiseringar. Och använd Jämlikhetsanden som bränsle i den kampen.

Jämlikhetsanden kan mycket väl vara den viktigaste boken som utkommer under detta år. Läs den!

Intressant?

Bloggat: Silfverstrand, Ågren, Olle Lundberg, Nattens bibliotek, Erlanderbrigaderna, Johan Walan, Tord Oscarsson,

I media: DN1, 2, KB1, 2, SVD, AB, GP, Tvärdrag, Barometern, Effekt,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,