En levande och dynamisk världsrörelse

Jorge | | Fjärde Internationalen


Fjärde Internationalens världskongress diskuterade kris och klimat

En levande och dynamisk rörelse – verksam i sociala rörelser, på gator, arbetsplatser och skolor över hela jorden. Det är det bestående intrycket av Fjärde Internationalens 16:e världskongress som avslutades häromveckan.

Världsorganisationen samlar revolutionära socialistiska organisationer som kämpar för internationell demokratisk socialism i nära femtio länder. Delegater och gäster samlades under en vecka för att diskutera situationen i världen, utbyta erfarenheter och gemensamt utforma hur vi kan tänka och agera för att förändra världen i socialistisk riktning.

Tre frågor stod i fokus, den politiska situationen, klimatkrisen och Fjärde Internationalens roll och uppgifter. Kongressen antog också en resolution kring Palestina och stöduttalanden om specifika situationer i Mexico, Peru, på Sri Lanka och Haiti. Beslut togs kring den organisatoriska situationen i sektionerna i Brasilien, Frankrike och Mexico. En ny ledning valdes. Mellan världskongresserna, som hålls ungefär vart femte år, är det den Internationella Kommittén (IK) som leder Fjärde Internationalen, den har ca 70 ledamöter och träffas en gång per år, däremellan ansvarar den politiska byrån med 15 medlemmar. Ledamöterna i IK fördelas utifrån hur stora sektionerna är, alla medlemsorganisationer har minst en medlem.

Sammanfattande intryck av kongressen är att Fjärde Internationalen är en levande och dynamisk organisation. Det finns svagheter vad gäller det numerära antalet medlemmar och bristande organisatoriska resurser. Men uppenbart är att det inte står still vad gäller vare sig teori eller praktik. Över hela världen organiserar, mobiliserar och kämpar dagligen Fjärde Internationalens sektioner och medlemmar kring många olika frågor och i olika former.

Uppenbar är också den starka icke-institutionella prägeln som arbetet har. Det är på gatorna, på arbetsplatserna, i skolor och på universitet, i de sociala rörelserna (fackföreningar, bonderörelser, ursprungsbefolkningarnas rörelser, feministiska rörelser, HBT-rörelser, migrationsrörelser) som medlemmarna är aktiva. Tydligt blir också att medlemmarna ofta har stora kontaktytor med förtroende och påverkansmöjligheter i betydligt större sammanhang.

Det lilla parlamentariska arbetet är förvånansvärt kritiskt och vaket i förhållande till den institution man befinner sig i. Medvetenheten tycks vara större nu än för några år sen, då man gjort avgörande erfarenheter av svårigheterna med att vara revolutionär i parlamenten genom våra organisationer i bl. a Brasilien, Spanien, Italien och Senegal.

Att Fjärde Internationalen (FI) är en organisation som lever åskådliggörs också av att det pågår ständiga diskussioner om programmatiska och ideologiska frågor, där nya teman hanteras men också ”gamla” teman ur nya synvinklar med nya analyser.

Öppenheten och intresset för andra organisationer, strömningar och rörelser visas genom alla de gäster som deltog, men och också genom de otaliga berättelser om samarbeten och samordning från olika sektioners arbete.

Kongressens delegater var i genomsnitt yngre och hade större andel kvinnor än på många år. Detta gäller även för den ledning som valdes. Fjärde Internationalen (FI) växer framförallt i de östra och södra delarna av vårt jordklot. En ny sektion valdes in i Ryssland. På Filippinerna finns den  största sektionen. Det med FI sympatiserande partiet Labour Party of Pakistan har på några år vuxit till 7000 medlemmar. Marea Socialista från Venezuela deltog som gäster på kongressen och inbjöd till ett möte i Caracas i juni för att diskutera nya former av internationell samordning. Kongressen beslutade att FI ska delta på detta möte såväl som på folkens klimattoppmöte i Cochabamba sammankallat av Evo Morales. FI har bidragit till uppbygget av ett internationellt utbildningsinstitut i Manilla, och ett liknande kan komma att upprättas i Islamabad. Det ökade antalet kvinnor och föryngringen av Fjärde Internationalen pekar också mot framtiden.

Det viktigaste i de beslut som kongressen fattade är en tydlig ekosocialistisk inriktning, där kampen för miljön i allmänhet och klimatet i synnerhet kopplas till kampen mot kapitalism och imperialism. Att så tydligt markera vikten av de ekologiska frågorna och samtidigt sammanfläta dem med hela den socialistiska kampen är ett historiskt avstamp och kommer att få stora avtryck i sektionernas arbete och sätt att förstå alla samhälleliga processer.

Beslutet att huvudinriktningen är att bygga antikapitalistiska partier utifrån varje lands olika förutsättningar är mer ett förtydligande och bekräftelse av tidigare beslut. Denna inriktning blir dock mer tydlig och levande när den formuleras i dessa dagar av ekonomiska kris med alla dess effekter som gjort behovet av ett alternativt så smärtsamt tydligt.

Detta hänger i sin tur samman med inriktningen att bidra till att på sikt bygga en ”ny International”. Det handlar i nuläget om att vara öppna för olika interationella initiativ, att FI ska bidra till olika former av internationell samverkan, samtidigt stärka Fjärde Internationalen i nuvarande form och därmed i bygget av kommande internationella sammanslutningar kunna påverka med synen på ett politiskt program, interndemokrati, sociala rörelser och total självständighet från regeringar. Att Fjärde Internationalens uppgift är att på sikt bygga en ny internationell rörelse ligger i linje den teoretiska och historiska traditionen, men blir ändå en delvis omskakande uppmaning.

 Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us