RÖTT FORUM 2015

KLICKA: NY HEMSIDA FÖR RÖTT FORUM


Hur bryter vi oss ur kapitalismens grepp och skapar jobb och jämlik välfärd åt alla?
Hur slår vi tillbaka rasism, sexism och fascism och återupprustar en demokratisk och kämpande arbetarrörelse?
Hur möter vi klimatkris och krig?

Det är frågor som kommer att diskuteras när Socialistiska Partiet och ABF 30-31 januari anordnar ett öppet rött forum i Stockholm med rådslag om vänsterns framtid och uppgifter.

Arbetarrörelse- och vänsteraktivister, antirasister, feminister och klimatkämpar välkomnas att dela med sig av sina erfarenheter och bidra till utvecklingen av en kämpande bred vänsterrörelse som kan blockera rasismen och bana vägar ut ur kapitalismens återvändsgränder. Till forumet inbjuds internationella vänsterröster från Spanien, Grekland, Ryssland med flera att bidra med sina lärdomar.

Som underlag för rådslaget publicerar Socialistiska Partiet och andra utkast till ställningstaganden att diskutera inför forumet. Utkasten och debatten kommer att publiceras i veckotidningen Internationalen, på sociala forum och på vår hemsida.

Vår förhoppning är att på detta sätt bidra till en gemensam plattform för alla radikala vänsterkrafter att skapa ökad klarhet om våra uppgifter och ingjuta ny kraft i kampen för demokratiska socialistiska lösningar på dagens kapitalistiska skövling av människor, samhällen och miljö.

Anmäl dig på Facebook-eventet: Rött Forum 2015 

Här kommer texterna som ska ligga till grund för diskussionerna att successivt publiceras.

▶ KLIMATET. Innan det är för sent!
PDF för utskrift
▶ FACKET. Motstånd och organisering på jobbet
PDF för utskrift
▶ Gemensam front mot rasism och fascism
PDF för utskrift
…………………………………………

IN ENGLISH

Red Forum 2015

▶ How can we break free from the grip of capitalist society and create jobs and equal welfare for all?
▶ How can we fight back racism, sexism and fascism and reorganize a democratic and fighting workers movement?
▶ How will we react on climate crisis and war?

These questions will be discussed when Socialistiska Partiet (The Socialist Party) and ABF (Workers Education League) arranges a meeting in Stockholm Sweden the last weekend of january, with a counsel on the future of the left and its tasks.

Workers activists, leftists, anti racists, feminists and climate activists are welcome to share their experiences and contribute to the development of a struggling broad left movement that can block the racism and make way out of capitalisms dead-ends. International leftist voices from Spain, Greece, Russia, and others are invited to the forum to contribute with their knowledge.

As a foundation for the counsel, The Socialist Party and others, will publish drafts for positions to discuss prior to the forum. The drafts and the debate will be published in the weekly paper Internatioanlen (The International), on social forums and our web page.

We hope in this way to contribute to a common platform for all left forces, to bring clarity about our tasks and to create a deeper awareness – and at the same time inject new force in the struggle for democratic socialistic solutions on todays capitalistic devastation of humans, societys and enviroment.