Borgerlig cynism i ny bokutredning


Den borgerliga regeringen har nyligen tillsatt en bokutredning för att undersöka litteraturens ställning i dagens Sverige. Regeringen säger sig oroas av sjunkande läsförståelse bland barn och unga. I ett särskilt direktiv har en kommitté fått i uppgift att bland annat undersöka litteraturens ställning i skolan, bok- och tidskriftsmarknaden samt läsfrämjande insatser. Kommittén ska lämna förslag på hur litteraturens ställning kan stärkas med målsättningen att öka läsandet och tillhandahålla ett varierat utbud av kvalitetslitteratur. Utredningen tar sin utgångspunkt i den så kallade PISA- undersökningen, som visar på en negativ tendens i läsförståelse, läsning och intresse för litteratur bland barn och unga. Skillnaderna är fortsatt stora mellan olika grupper. Kvinnor läser mer än män, högutbildade mer än lågutbildade, medan en allt större grupp inte läser alls. Nästan en femtedel av de svenska eleverna kan inte ta till sig innehållet i en text. Andelen avancerade läsare minskar och pojkar, i synnerhet de svagpresterande, har tappat mest i läsförståelse. I direktivet tar man också fasta på att antalet bibliotekslån minskar och att endast två tredjedelar av skolenheterna har någon form av skolbibliotek. Enligt kommittén finns det en tendens till likriktning i bokförsäljningen, med koncentration till ett antal storsäljande titlar som ges ut av ett […] Läs mer …