Stadgar och program

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SOCIALISTISK POLITIK
Antagna vid föreningens konferens 28 oktober 2023. Ersätter tidigare stadgar från 2019

§1. SOCIALISTISK POLITIK
Föreningen Socialistisk Politik är en aktivist- och idégemenskap med syfte att genom
idéutveckling och handling bidra till antikapitalistisk kamp och socialistisk
samhällsförändring. Organisationen har i olika former funnits i Sverige sedan 1969 och är
ansluten till världsrörelsen Fjärde Internationalen som utgör en mångfald av demokratiska och
internationalistiska socialistiska organisationer världen runt.

§2. KONGRESSEN
a. Kongressen är Socialistisk Politik högsta beslutande organ och utgör en politisk samling av
hela föreningen.
b. Föreningens kongress hålls senast inom två år efter föregående kongress.
c. Om 1/3 av föreningens medlemmar eller en majoritet av styrelsen så begär, skall styrelsen
inom en månad kalla till extra kongress.
d. Kallelse till ordinarie kongress skall vara ute hos föreningens medlemmar tre månader före
kongressen. Varje kallelse till kongress innebär automatiskt att en diskussionsperiod öppnas.
Med kallelsen skall följa information om de huvudfrågor eller teman som kongressen skall
fatta beslut om.
e. Kongressdokument såsom verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, ekonomisk redogörelse
och övriga förslag samt motioner skall tillställas medlemmarna minst en månad före ordinarie
kongress.
f. Ändringsförslag och omarbetningar av de dokument, förslag eller motioner som inkommit i
stadgeenlig tid, är tillåtna till dess att beslut i frågan skall fattas av kongressen.
g. Föreningens kongresser är delegatsmöten om inte styrelsen annat beslutar.
Delegater väljs i valkretsar fastställda av styrelsen och i proportion till medlemsantalet i
respektive valkrets.
h. Alla medlemmar har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt på kongressen. Tillvägagångssättet
i övrigt beslutas av styrelsen.
i. Styrelsen ansvarar för kongressens sammankallande och förberedelser.
j. Bokslut över föreningens kassor skall vara avslutade en månad före kongressen.
k. Alla medlemmar har motionsrätt. Motioner ska tillställas styrelsen senast vid tid som
styrelsen anger för att hinna behandla motionerna.
l. Kongressens dagordning ska innefatta minst följande punkter:
• Presentation av styrelsens verksamhetsberättelse för tiden från förra kongressen.
• Presentation av bokslut för fullständiga verksamhetsår sedan förra kongressen samt
delårsbokslut för perioden fram till två kalendermånader innan aktuell kongress
• Presentation av revisorernas berättelse för tiden sedan förra kongressen inklusive
eventuellt delårsbokslut.
• Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
• Presentation av avgående styrelsens budgetförslag
• Beslut om medlemsavgifter
• Val av ny styrelse med minst fem medlemmar samt eventuella suppleanter med
tillträdandeordning.
• Val av två revisorer med uppgift att revidera föreningens verksamhet, kassor och bokslut.
• Motioner
m. Kongressen kan välja att behandla och fatta beslut om förslag som inte inkommit som
motioner och därmed förberetts av styrelsen.
n. Val sker genom acklamation, eller om någon kongressdeltagare så begär, genom sluten
omröstning.

§3. STYRELSEN
3.1
a. Styrelsen sammanträder minst en gång var fjärde månad och är mellan kongresserna
föreningens högsta beslutande organ.
b. Styrelsens reguljära sammanträden sammankallas av det verkställande utskottet (VU)
eller på begäran av minst 1/3 av styrelsens medlemmar.
c. Suppleanter till styrelsen kallas till alla möten och har yttrande- och förslagsrätt.
d. För beslutsmässighet krävs närvaro av minst 2/3 av styrelsens medlemmar på mötet
(medlemmar kan vara ersatta av suppleanter).
3.2
a. Styrelsen väljer inom sig ett verkställande utskott. VU är ansvarigt inför
styrelsen. Det verkställer styrelsens beslut och utgör föreningens beslutande organ mellan
styrelsemöten.
b. VU skall vara en minoritet av styrelsens medlemsantal.
c. För beslutsmässighet krävs närvaro av mer än hälften av VU:s medlemmar.
3.3 Styrelsen väljer inom sig två firmatecknare som tecknar föreningens firma var för sig.
3.4 Styrelsens protokoll ska förvaras på betryggande sätt och delges valda revisorer senast en
månad innan kongress.

§4 FJÄRDE INTERNATIONALEN
Styrelsen ska sköta föreningens löpande relationer med Fjärde Internationalen samt organisera
den interna diskussionen och en föreningsssamling inför världskongress. Denna samling
väljer ombud till världskongressen.

§5 LOKALFÖRENINGAR
5.1 Föreningens grundorganisation är lokalföreningen som organiserar medlemmarna inom ett
visst geografiskt område. De aktiviteter som utvecklas och arrangeras av lokalföreningarna
utgör en bas för den nationella föreningens samlade politik.
5.2 Lokalföreningens uppgift är att inom ramen för föreningens övergripande syfte samt
kongressens och styrelsens beslut ansvara för Socialistisk Politiks verksamhet inom sitt
geografiska område.
5.3 Beslut om att bilda och upplösa lokalföreningar godkänns av styrelsen.
5.4 Lokalföreningen ska ha organisationsnummer och stadgar som reglerar dess arbete enligt
gängse föreningspraxis. I lokalföreningens stadgar ska framgå att den är en del av Socialistisk
Politik och ska arbeta i enlighet med de målsättningar, stadgar, program, uttalanden och
övriga beslut som tagits på Socialistisk Politiks kongress samt de beslut som löpande fattas av
styrelsen för Socialistisk Politik.
5.5 Lokalföreningen får inte kräva medlemsavgift av sina medlemmar, men har rätt att ta upp
frivilliga bidrag.

§6 MEDLEMSKAP
6.1 Ansökan om medlemskap sker till lokalförening eller, där sådan saknas, till
Socialistisk Politik centralt.
6.2 Kraven för medlemskap är:
a. Stöd åt föreningens grundläggande program.
b. Kamratligt och solidariskt deltagande i verksamheten efter förmåga.
c. Följer föreningens stadgar och beslut.
d. Erläggande av medlemsavgiften.
6.3 Utträde ur föreningen sker
a. genom anmälan till lokalföreningen eller som sådan inte finns, till styrelsen.
b. genom att medlemsavgiften trots påminnelse inte betalas inom sex månader från
förfallodatum
6.4 Följande sanktioner kan vidtagas mot medlem som bryter mot kraven i 5.2 a-c eller som
av andra skäl anses uppenbart olämplig som medlem i eller företrädare för föreningen, till
exempel på grund av grov brottslighet eller grovt okamratligt beteende. Sanktioner beslutas av
styrelsen och ska föregås av skriftlig varning. Besluten kan överklagas till kommande
kongress. I båda fallen krävs 2/3 majoritet.
a. Avstängning under begränsad tid från förtroendeuppdrag och från att offentligt företräda
föreningen.
b. Uteslutning. För person som varit utesluten krävs styrelsebeslut för återinträde.

§7. DEMOKRATI OCH ANSVAR
7.1 Varje medlem och organ i Socialistisk Politik förväntas följa demokratiskt fattade beslut
på olika nivåer.
7.2 Under diskussionsperiod inför kongress eller liknande möten inom föreningen ansvarar
styrelsen för att initiera och organisera upp den interna diskussionen.
7.3 Tendenser inom föreningen
a. Socialistisk Politik erkänner rätten till tendensbildning på en uttalad
plattform. Detta innebär att varje medlem har rätt att inom föreningens
diskussionsforum organisera en opinion i olika frågor. Rätten till tendensbildning innebär
även att bedriva opinion öppet under föreningens och styrelsens insyn.
b. En tendens som omfattar minst 5 procent av föreningens medlemmar
garanteras automatiskt rätten till inledningar på medlemssammankomster på riks-, regional
och lokalnivå.
c. När tendenser förekommer vid val av delegater till kongress sker en
nationell utjämning av delegaterna som garanterar respektive tendens proportionell
representation på kongressen.
d. En tendens som omfattar minst 10 procent av föreningens medlemmar eller det antal
kongressdelegater som svarar mot denna procentsats skall representeras i styrelsen.
7.4 Styrelsen ansvarar för att intern medlemsinformation ges ut där varje medlem har rätt
att föra ut sina åsikter. Inläggen kan begränsas i längd, vilket dock inte gäller motioner eller
deklarationer från erkända tendenser enligt ovan.

§8. PUBLIKATIONER
8.1 Föreningens tidning, teoretiska tidskrifter och andra publikationer med nationell spridning
liksom nationell närvaro på sociala media ligger under styrelsens ansvar
8.2 Publikationer med lokal inriktning ligger under lokala styrelsers ansvar.

§9. STUDIER
Styrelsen ansvarar för att planera, leda och överblicka politiska studier inom
föreningen samt anordna landsomfattande och ämnes/områdesinriktade
medlemsutbildningar.

§10. STADGAR
10.1 Stadgar kan endast ändras av kongress med 2/3 majoritet eller av två på varandra
följande kongresser med enkel majoritet.
10.2 Ändringsförslag ska tillställas styrelsen för kommentar och delges samtliga medlemmar
senast en månad innan kongressen.

Program

Grundsatser