Den svenska fattigdomen

I Rinkeby växer 40 procent av barnen upp i fattigdom. Arbetslösheten ligger fast kring 7 procent. Här har kvinnorna mer än dubbelt så många sjukdagar som kvinnorna på Östermalm. Under den borgerliga regeringsperioden har den fattigaste tiondelen i Sverige blivit 3.4% procent fattigare. (SCB)

Antalet barn som lever i ekonomisk utsatta familjer ökar, liksom klyftan mellan barn med olika ekonomiska villkor. Rädda Barnen slår i en ny rapport larm om ett trendbrott och efterlyser förbättringar i trygghetssystemen. Allt fler barn lever i fattigdom.

Det finns ett samband mellan fattigdom och ökande klyftor i samhället. Liksom det finns ett samband mellan fattigdom å ena sidan och å andra sidan hög arbetslöshet, urholkning av gemensam välfärd och försämringar av socialförsäkringar och ekonomiska bidrag.

Alla dessa företeelser hänger i sin tur ihop med den nyliberalt inspirerade politik som alla regeringar i vårt land fört under den senaste trettioårsperioden. Såväl socialdemokratiska som borgerliga regeringar har satsat på avregleringar, skattesänkningar, privatiseringar och nedrustning av offentlig sektor.

Hög arbetslöshet och växande ekonomiska klyftor har blivit följden av den politiken. De båda olika politiska blocken skiljer sig åt när det gäller detaljer, metoder och hastigheten i systemskiftet, men de är rörande överens om att det är kraven från storkapitalet och finansherrarna som ska tillgodoses.

Det allt naknare klassamhälle vi sett växa fram har sina rötter i det ekonomiska systemets, kapitalismens, oförmåga att tillgodose behoven hos de breda befolkningslagren. Folkhemsperioden var en parantes i utvecklingen, nu visar kapitalismen åter igen sitt rätta ansikte. Det är de redan rikas intressen som går före folkets.