Inger Björklund (V) på 1 maj i Göteborg: kräv folkomröstning om DCA-avtalet

Idag på Arbetarrörelsens dag,1 maj 2024, har aldrig freds- och miljöfrågorna stått högre på världsagendan och FN med sina organisationer har aldrig varit mer hotad av krigshetsarna och krigsindustrins lakejer. Ändå så står vi just idag inför den fruktansvärda sanningen att vår svenska högerregering är i färd med att överlämna DCA-avtalet till riksdagen för beslut redan i juni i år, så att ingen debatt ska hinna föras, om att Sverige frivilligt ska låta sig ockuperas av en stormakt dvs. USA. Läget är akut då vi i dagsläget endast känner till att Vänsterpartiet kommer att rösta nej till detta avtal. Förhoppningsvis röstar Miljöpartiet nej men med stor förskräckelse hör vi att Socialdemokraterna i dagsläget är fördetta avtal. Vart har årtionden av arbetar- och folkrörelsernas fredsarbete och självständighet tagit vägen, kan man undra en dag som detta!

DCA-avtalet Defence Cooperative agreement har inget med NATO att göra. Detta är ett direktavtal med USA, där USA ska få upprätta 17 egna baser över hela Sveriges land. Detta så kallade ”försvarssamarbetsavtal” handlar inte om försvar av svenskt territorium utan om stormakten USAs utnyttjande av svenskt territorium för egna syften. Det handlar inte heller om samarbete, utan om att överlåta väsentliga delar av svensk suveränitet till främmande makt. Det känns utopisk att vi i Sverige 2024 frivilligt skulle gå med på detta – en vind av mörk historia blåser än en gång. Det är ett extremt avtal, betydligt mer långtgående än ett Nato-medlemskap. Det innebär att Sverige ensidigt upplåter resurser till USA och ger upp delar av vårt lands suveränitet utan att få några som helst garantier i utbyte eller något inflytande över beslutsprocessen. Avtalet innebär att USA under minst tio år framöver ”obehindrat ska kunna utnyttja svenskt territorium och svenska militära resurser – inklusive våra flygplatser, hamnar, övningsområden och andra anläggningar på 17 orter från Kiruna i norr till Revingehed i söder– för att lagra sitt material och hysa in manskap som förberedelse för krig.

Avtalet tillåter USA:s väpnade styrkor att komma och röra sig fritt på svenskt territorium med egna vapen och egenutrustning och att operera där under eget befäl. USA:s personal kommer inte vara underställd svensk lag, och alltså inte kunna dömas i svensk domstol för brott begångna i Sverige eller andra handlingar som strider mot svensk lagstiftning. Enligt avtalet ansvarar USA för inre disciplin med hjälp av militärpolis och Sverige för skydd av USA:s personal och material. Sverige avsäger sig rätt att kontrollera pass och visa för amerikanska medborgare och vissa andra utlänningar, liksom att amerikanska medborgare ska ha skatteförmåner. Detta utgör en särbehandling av människor som bor och vistas i Sverige! Svenska myndigheter kommer inte att ha rätt att kontrollera amerikanska anläggningar, inte undersöka vilken typ av vapen som lagras. Och inget förbehåll görs för kärnvapen! Genom att tillåta att USA får lagra vapen och annan stridsutrustning och förlägga militär personal på svenskt territorium försämras säkerheten avsevärt försvenska medborgare! Vid en väpnad konflikt mellan USA och annan makt kommer Sverige därmed att riskera att bli en måltavlaVad kommer detta att innebära för Göteborgshamn? Kommer hamnen då bli ett potentiellt mål att slå ut, vid konflikt med USA?

Det är stor risk finns för inskränkningar i våra demokratiska rättigheter! Demonstrationer kommer sannolikt att förbjudas i områden runt USA:s baser. Svensk lag kommer inte att gälla inom dessa områden och amerikansk militärpolis har rätt att ingripa också i närområdet till sådana amerikanska förläggningar, vilket kan komma att upplevas otryggt för närboende. Eftersom svensk lag inte kommer att gälla inom de amerikanska anläggningarna eller för amerikansk personal, stationerad i Sverige finns stor risk för negativ effekt på miljön och klimatetSvensk miljö- och klimatlagstiftning är i många avseenden starkare än amerikansk. Stora frågetecken finns när det gäller utsläpp av PFAS och andra giftiga ämnen som bly och tungmetaller liksom den ökade klimatpåverkan som den militära verksamheten innebär, bland annat den stora mängden transporter. Många av dessa områden där USAs anläggningar ska ligga är vid svenska sjöar, vattendrag och på betesmark inklusive samiska renbetesområden.

DCA kommer även att innebära stora kostnader för Sveriges skattebetalare. USA ska ha tillgång till vägar och järnvägar utan kostnad och inte betala hamn- eller landningsavgifter. Sverige ska också bekosta utrustning av anläggningar, ordna tillstånd och garantera skydd för USA:s styrkor. Kostnadsfria handlingar för fordonsfärd, militära registreringsskyltar ska tillhandahållas. Redan idag står budgeten till Nato och försvaret för en avsevärd ökning som slår mot vår svenska välfärd, vård omsorg och skola och kommer också att påverka negativt budgeten för miljö och klimat, detta innan kostnaderna för DCA inräknats.Varför ska Sverige ingå ett bilateralt avtal med USA när vi nu är medlemmar av Nato? I avtalet med Nato har vårt land medinflytande och veto-rätt, och framför allt kan Sveriges intressen åberopas inför andra stora länder som Storbritannien, Frankrike, Tyskland och små länder som är medlemmar i Nato.  Varför ska inte den mycket känsliga frågan om främmande baser på svenskt territorium avtalas med Nato, istället för med en av medlemsstaterna?

Avtalsparterna USA och Sverige har mycket olika styrkepositioner i en bilateral förhandling, vilket också framgår av både helheten och detaljerna i det avtal som avses gälla. Stockholms universitet, med folkrättsjuristen Pål Wrange som granskare, har redovisat en lång rad formuleringar, särskilt i den engelska texten, som påvisar att USA tycks ha kunnat lägga fast villkoren utan nämnvärda invändningar från svenskt håll. Som ett resultat av liknande avtal med Finland, Norge och Danmark kan hela Norden, nästan hela Östersjön samt västra Arktis bli en främmande stormakts militära operationsområde, vilket ökar den militära spänningen mellan de två kärnvapenmakterna och minskar Sveriges och övriga nordiska länders möjligheter att spela en fredsbyggande roll i världspolitiken. Regeringen har presenterat en lista på 34 ändringar av svensk författning som behöver göras för att DCA ska bli förenlig med svensk lag. Avtalet måste godkännas av riksdagen, men kan sedan enligt paragraf 30 godtyckligt förändrasav parterna utan möjlighet till demokratisk påverkan. Så har till exempel antalet amerikanska militärbaser kunnat utökas dramatiskt i Norge utan möjlighet för de folkvalda att säga nej.

Sveriges riksdag och regering är fullt medveten om att USA stödjer Israels folkmord både genom att förse Israel med pengar och de nyaste vapnen och teknologin för att utföra själva folkmordet och folkfördrivningen på 2,3 miljoner palestinier i Gaza. Svenska regeringen har dessutom varit delaktig i detta stöd till folkmordet genom vapenavtal bl.a.med Elbitsystem och genom sina uttalande. Trots att svenska regeringen ser att ett folkmord sker så skriver de på ett särskilt avtal, DCA-avtalet med USA där hela Sveriges självbestämmande och suveränitet ska överlämnas till USA, ett USA som samtidigt aktivt stödjer Israels folkmord på den palestinska befolkningen. Svenska regeringen – ni är en SKAM!!

Vi är fler och fler som kräver Folkomröstning om DCA-avtalet innan det är försent och kräver att få tid till diskussion innan de har låtit oss bli ockuperade av annan statsmakt. Jag vill nu rikta en vädjan till alla riksdagens ledamöter och speciellt till er från folkrörelserna som inte tänkt rösta nej till avtalet som socialdemokrater, miljöpartister och centerpartister; Våga stå upp fred och för svensk suveränitetoch därmed Våga säga nej till detta fruktansvärda avtal. Tänk på våra kommande generationer och att Sverige blir ett potentiellt bombmål. Låt svenska folket få vara med och diskutera och tycka till i denna ödesfråga och var med och driv på för en folkomröstning!

Idag på 1 maj säger vi som Joe Hill 

Vi sörjer inte – Vi organiserar oss! 

Skriv på om Folkomröstning om DCA-avtalet!

Inger Björklund/Vänsterpartiet Göteborg