Privata bibliotek: Nej tack till ny lag

Den borgerliga regeringen har under våren utarbetat en promemoria till ny bibliotekslag. Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth motiverar lagen med att bibliotekens uppgifter behöver förtydligas och att samtliga boklån, oavsett medieform, även i fortsättningen skall vara avgiftsfria.
En av de viktigaste ändringsförslagen är att alla människors tillgång till folkbibliotek ersatts med allas rätt till biblioteksservice, vilket lämnar utrymme för privata intressenter att etablera sig i bibliotekssfären.

Förslaget till reviderad bibliotekslag måste ses mot bakgrund av att privatiseringen av biblioteken redan inletts, med Nacka kommun som pilotfall och avskräckande exempel.
2007 övertog ett aktiebolag driften av Dieselverkstan – ett mellanting av bibliotek och fritidsgård – och sedan dess har var fjärde bibliotekstjänst försvunnit i kommunen. I april tog den borgerliga majoriteten i Nacka kommun beslut om att gå vidare med privatiseringen av biblioteksverksamheten. Tre av de sex kommunala biblioteken skall i fortsättningen ägas av samma bolag som idag driver Dieselverkstan.

Nacka kommun har infört ett system där anslagen står i proportion till antalet boklån, besök och öppettider på varje bibliotek. De nya kriterierna för anslag kommer sannolikt innebära att biblioteken utbud koncentreras till de mest kommersiellt gångbara boktitlarna – med minskad mångfald i bibliotekets utbud som följd.
En sannolik konsekvens om det nya lagförslaget klubbas igenom i riksdagen är att fler kommuner kommer att vilja driva sina bibliotek i privat regi. Genom att via skattsedeln favorisera bibliotek som genererar stor låne- och besöksfrekvens, men erbjuder ett smalt utbud av bestsellerlitteratur, kommer det att bli svårt att uppnå de uppsatta nationella biblioteksmålen om mångfald i medieutbudet samt tillgodose grupper med särskilda behov.

Istället borde den nya lagen främja samtliga invånares tillgång till bibliotek genom att tillse att alla invånare garanteras folkbibliotek inom ett visst avstånd oberoende av antal utlån och besök.
En ny bibliotekslag skulle även kunna motivera förbud mot all drift i privat form genom att referera till skrivelserna i Unescos folkbiblioteksmanifest mot kommersiellt inflytande i biblioteksverksamheten,.

Bibliotekslagen skall vara ett värn mot privatiseringar och kommersialism – inte fungera som dörröppnare för nyliberalismens försök att göra det fria ordet och det samlade kulturarvet till en handelsvara vilken som helst. Det är därför hög tid att bibliotekspersonal, besökare och låntagare i landet mobiliseras sig mot alla former av privatiseringar av biblioteken i samarbete med nätverken till försvar för en gemensam välfärd utan vinst.